เรื่อง ขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เข้ามาทำหมัน หมา แมว ที่วัดเกตการาม (เดือนตุลาคม 2565)