ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

                                                                                                                 ฝ่ายบริหารทั่วไป
 

nipa
นางสาวนิภา   บัญชาวิมลเชษฐ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
 
ssk2 11 54
 นางสาวสุมาลี   รงค์ทอง 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
wutamphan
นายวุฒิอำพล   สมบูรณ์
พนักงานทำความสะอาด 
 
yaingsak
นายยิ่งศักดิ์   เทศทอง
พนักงานขับรถยนต์  

 

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

 

ssk2 11 54
ว่าง
สัตวแพทย์อาวุโส 
 
 kannika
นางสาวกรรณิการ์   เถื่อนสุวรรณ์ 
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 

 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

 

 siritip66
นางสาวศิรินทร์ทิพย์  วนาประเสริฐศักดิ์
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

 
ssk2 11 54
นายชนาสิน ภักดีโต
นายสัตวแพทย์ปฎิบัติการ
 
ssk2 11 54
ว่าง
เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 
ssk2 11 54 
นายณัฐพงษ์  ทองเฟื่อง
เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 
kanogwun66
นางสาวกนกวรรณ เทศทอง
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
 
ssk2 11 54
นางสาวปิติมน พลวิชัย
จ้างเหมาโครงการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกัน
โรคระบาดสัตว์

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

 

supane26 2 63
นางสาวสุภาณี  เอื้อเบญจพล
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

 
 ssk2 11 54
นางสาวนพสิริ  นาคสิทธิสงษ์
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
 
marine
นางสาวกมลวรรณ  เดชบุตร
เจ้าพนักงานสัตวบาล 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

 

 junya2566
นางสาวจรรยา  เล่นวารี
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ

 
 poonrawud
นายพลวัต  ระย้าแก้ว
นักวิชาการสัตวบาล

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรสงคราม

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรสงคราม

 

ssk2 11 54
นายเจษฎา  ขันธ์เครือ
ปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
 
 ssk2 11 54
นางสาวฐานิดา มิ่งหนองอ้อ
จ้างเหมาโครงการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกัน
โรคระบาดสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางคนที

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางคนที

 

 ssk2 11 54
ว่าง
ปศุสัตว์อำเภอบางคนที

 
 ssk2 11 54
นางสาวพรทิวา มาธาตุ
จ้างเหมาโครงการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกัน
โรคระบาดสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์อำเภออัมพวา

สำนักงานปศุสัตว์อำเภออัมพวา

 

 ssk2 11 54
ว่าง
ปศุสัตว์อำเภออัมพวา
 
 ssk2 11 54
ว่าง
จ้างเหมาโครงการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกัน
โรคระบาดสัตว์