ศูนย์อำนวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์

แผนการปฏิบัติงานประจำเดือน มีนาคม 2564
-แผนการดำเนินการปฏิบัติงาน(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์)
plan kss2

 

-แผนการดำเนินการปฏิบัติงาน(กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์)plan kys2

แผนการปฏิบัติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
-แผนการดำเนินการออกหน่วยผ่าตัดทำหมัน(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)

plan kps2

แผนการปฏิบัติงานประจำเดือน มกราคม 2564
-แผนการดำเนินการออกหน่วยผ่าตัดทำหมัน(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)
plan kps

แผนการปฏิบัติงานประจำเดือน ธันวาคม 2563
แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)