ข้าราชการ

ssk2 11 54

นายวิระศักดิ์  กาญจนภิญพงศ์
สัตวแพทย์อาวุโส 
(หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์)

ssk2 11 54นางสาวศิรินทร์ทิพย์  วนาประเสริฐศักดิ์
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
(หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)

supane26 2 63

นางสาวสุภาณี   เอื้อเบญจพล 
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์)

ssk2 11 54

นางสาวจรรยา เล่นวารี
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
(หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์)

rawun

นางลาวัลย์   นาคชำนาญ
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)

nipa

นางสาวนิภา   บัญชาวิมลเชษฐ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

ssk2 11 54
นางสาวสุมาลี   รงค์ทอง 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

ssk2 11 54

ว่าง
ปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
(สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรสงคราม)

aopas18 5 63

นายโอภาษ   เนตรอัมพร 
ปศุสัตว์อำเภอบางคณฑี
(สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางคณฑี)

ssk2 11 54

 ว่าง
ปศุสัตว์อำเภออัมพวา
(สำนักงานปศุสัตว์อำเภออัมพวา)
         

 

พนักงานราชการ

kannika
นางสาวกรรณิการ์   เถื่อนสุวรรณ์ 

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
(กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์)
marine
นางสาวมาลินี   เดชวิเศษ 

เจ้าพนักงานสัตวบาล 
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)
        

ssk2 11 54
นายณัฐพงษ์  ทองเฟื่อง
เจ้าพนักงานสัตวบาล 
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)

             ssk2 11 54
ว่าง

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)
        

 ssk2 11 54
นางสาวกมลวรรณ  เดชบุตร

เจ้าพนักงานสัตวบาล 
(กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์)

poonrawud
นายพลวัต   ระย้าแก้ว 

นักวิชาการสัตวบาล 
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์)

 

จ้างเหมาบริการ

 

wutamphan
นายวุฒิอำพล   สมบูรณ์

พนักงานทำความสะอาด 
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)
yaingsak
นางยิ่งศักดิ์   เทศทอง
พนักงานขับรถยนต์ 
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)