ครั้งที่ 4
ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องกำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
(African Swine Fever:ASF) 
ในสัตว์ชนิดสุกรและหมู่ป่า


ครั้งที่ 3

แนวทางการดูแลสัตว์เลี้ยงของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


ครั้งที่ 2
สาระน่ารู้ LSD สถาบันสุขภาพสัตว์23-7-64

 

ครั้งที่ 1
คู่มือประชาชนคนเลี้ยงสุนัข

people 3

people 1

people 2