การจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564 ในวันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม รายละเอียดกำหนดการ

corruption