หน้าหลัก

ความรู้ด้านปศุสัตว์

ข้อมูลสถิติ

แผนผังเว็ปไซต์

รับสมัครงาน

ติดต่อเรา

video clip ปี 2562

 

>> รายงานประจำเดือน เมษายน
- คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
- การกักสัตว์รับเสด็จ

>> รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม
- สนับสนุนการปลูกหญ้าเนเปียร์
- การฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตการเกษตร
- โครงการเด็กนักเรียนปลอดภัย ครูใส่ใจนมโรงเรียน


>> รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน

- เคาะประตูเสริมาร้างความรู้ เตรียมรับมือโรค ASF
- พัฒนาการเลี้ยงสัตว์เข้าสู่ระบบ GFM
- โครงการสร้างเสริมความจังรักภัคดีต่อสถาบัน


>> รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม
- การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลลี้ยงสัตว์

- เตรียมความพร้อมรับภัยแล้ง
- เด็กแม่กลองปลอดภัยครูใส่ใจนมโรงเรียน
- โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (kick off)


>> รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม

- การจัดการแปลงใหญ่โคเนื้อ
- การผสมเทียมไก่ชน
- การผสมเทียมแพะ
-
การเลี้ยงเป็ดในร่องสวนส้มโอ


>> รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน
- การตลาดนำการผลิต
- การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน
- การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน เกื้อกูลผลผลิตการแปรรูป


>> รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม


>> รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน

>> รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม

 


 


 


พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม
เลขที่ 182 หมู่ที่ 3 ถนนเอกชัย ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร. 0-3471-1699 โทรสาร 0-3471-4360 E-mail : pvlo_ssk@dld.go.th