หน้าหลัก

ความรู้ด้านปศุสัตว์

ข้อมูลสถิติ

แผนผังเว็ปไซต์

รับสมัครงาน

ติดต่อเรา

การจัดซื้อจัดจ้าง

>> แผนสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี 2562


>> รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
- ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

>> รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563
- ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง การขายทอดตลาด

>> รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562
- รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ไตรมาสที่ 1

- รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ไตรมาสที่ 2

- รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ไตรมาสที่ 3

- รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ไตรมาสที่ 4


>> รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562
- ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และเวชภัณฑ์
โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

>> รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562
- ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


- ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และเวชภัณฑ์ โครงการควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าในแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสงคราม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562


- เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิ้ล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ยกเลิกประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาสาสตร์ การแพทย์ และเวชภัณฑ์
โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสงคราม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาสาสตร์ การแพทย์ เวชภัณฑ์ และวัสดุการเกษตร โครงการพัฒนาศักยภาพ
การผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐาน อาหารปลอดภัย (Food Safety) และปลอดมลภาวะ(Zero waste Livestocks)

- สำเนาเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาสาสตร์ การแพทย์ เวชภัณฑ์ และวัสดุการเกษตร
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐาน อาหารปลอดภัย (Food Safety) และปลอดมลภาวะ(Zero waste Livestocks)

>> รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562
- ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

>> รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562
- ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์ และวัสดุการเกษตร
-
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ราคาอ้างอิง/ราคากลาง)

>> รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561
- ประกาศจังหวัดการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ราคาอ้างอิง/ราคากลาง)

>> รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ราคาอ้างอิง/ราคากลาง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


>> รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2560

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ราคาอ้างอิง/ราคากลาง) จ้างเหมาบริการขับรถยนต์

>> รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2560
- ประกาศจังหวัดการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ราคาอ้างอิง/ราคากลาง)
-
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
-
เอกสารสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง

>> รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2560
- ประกาศจังหวัดการสอบราคาจัดซื้อวัสดุ
-
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ราคาอ้างอิง/ราคากลาง)
-
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
-
เอกสารสอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

>> รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2554
- การจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

 

 


 


 


พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม
เลขที่ 182 หมู่ที่ 3 ถนนเอกชัย ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร. 0-3471-1699 โทรสาร 0-3471-4360 E-mail : pvlo_ssk@dld.go.th