แผนงาน/โครงการ

  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
  กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  
  กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์