ข่าวประชาสัมพันธ์

 

สวัสดีปีใหม่ 2561

  >> ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ของหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ณ บริเวณศาลาอเนกประสงค์โรงเรียนฑีปังกรวิทยาพัฒน
ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ในวันที่ 12 มกราคม 2561
  >> ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ของหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ณ บริเวณวัด
สินวิเศษ ม. 3 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
  >>ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ของหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ณ บริเวณวัดลาดเป้ง
ม. 3 ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ในวันที่ 8 มีนาคม 2561
  >> ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ของหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ณ บริเวณวัดราษฎร์วัฒนาราม ม. 5 ต.บางนางลี่ อ
.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ในวันที่ 19 เมษายน 2561
  >> ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ของหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ณ บริเวณวัดปราโมทย์ ต.บ้านปราโมทย์
อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
  >> ประกาศจังหวัดสมุทรสงครามเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2561
คลิ๊กรายละเอียด
  >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ราคาอ้างอิง/ราคากลาง)
จ้างเหมาบริการขับรถยนต์
คลิ๊กรายละเอียด
  >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ราคาอ้างอิง/ราคากลาง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างมิใช้งานก่อสร้าง
คลิ๊กรายละเอียด
  >>
  >> ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ของหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ณ บริเวณวัดศรัทธาธรรม ม.1
ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561
  >> ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ของหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ณ บริเวณวัดเขายี่สาร ม.1
ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561
  >> ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ของหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ณ บริเวณวัดบางกุ้ง ม.5 ต.บางกุ้ง
อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561
  >> แออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ของหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชน ณ บริเวณอนุสรณ์สถานแฝดอิน-จัน หมู่ที่ 3 ตำบลลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่ 13 กันยายน 2561
  >> แผนการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ของหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561คลิ๊กรายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง...