ภาพข่าวกิจกรรมปศุสัตว์์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรม
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ณ บริเวณวัดดาวดึงษ์ ม.6 ตำบลบางขันแตก
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่่ 12 มกราคม 2560
>> คลิกรายละเอียด <<
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรม
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ณ บริเวณวัดคลองโคน ม.2 ตำบลคลองโคน
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่่ 8 มิถุนายน 2560
>> คลิกรายละเอียด <<
การฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ หลักสูตร พื้นฐานอาสาปศุสัตว์
ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่่ 17 มกราคม 2560
>> คลิกรายละเอียด <<
การพัฒนาบุคลากร รอบ2/2560
ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560
>> คลิกรายละเอียด <<
การฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ หลักสูตร พัฒนาศักยภาพ
อาสาปศุสัตว์ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลบางสะแก
ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่่ 19 มกราคม 2560
>> คลิกรายละเอียด <<
กิจกรรมร่วมกันปรับพื้นที่เพื่อเตรียมการปลูกต้นไม้สีเหลือง
ณ บริเวณสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
>> คลิกรายละเอียด <<
การพัฒนาบุคลากร รอบ1/2560
ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
>> คลิกรายละเอียด <<
กิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้สีเหลือง
ณ บริเวณสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
>> คลิกรายละเอียด <<
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรม
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ณ บริเวณวัดคลิตส์ใน ม.2 ตำบลบางยี่รงค์
อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
>> คลิกรายละเอียด <<
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรม
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ บริเวณวัดสินวิเศษ ตำบลบางคนที
อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่่ 27 กรกฎาคม 2560
>> คลิกรายละเอียด <<
การฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกร smart farmer
ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์เฉพาะด้านการเลี้ยงไก่ไข่
ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่ 6 มีนาคม 2560
>> คลิกรายละเอียด <<
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
>> คลิกรายละเอียด <<
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรม
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ณ บริเวณวัดบางบ่อ ม.5 ตำบลบางแก้ว
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่่ 13 มีนาคม 2560
>> คลิกรายละเอียด <<
การประชุมคณะกรรมการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ณ ห้องรับรองรอผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
>> คลิกรายละเอียด <<
การอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรครบวงจร ในเขตเกษตรโซนนิ่ง โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์เฉพาะด้านการเลี้ยงสัตว์ไก่ไข่
ต. คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่ 7 เมษายน 2560
>> คลิกรายละเอียด <<
การตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
(Food safety) และปลอดมลภาวะ (Zero waste Livestock)
ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560
>> คลิกรายละเอียด <<
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรม
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ณ บริเวณวัดภุมรินทร์กุฎีทอง ม.3 ตำบลสวนหลวง
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่่ 20 เมษายน 2560
>> คลิกรายละเอียด <<
นางวิไลลักษณ์ กาญจนวัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม
พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
ในวันที่่ 12 สิงหาคม 2560
>> คลิกรายละเอียด <<
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรม
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ณ บริเวณวัดภุมรินทร์กุฎีทอง ม.3 ตำบลสวนหลวง
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่่ 15 พฤษภาคม 2560
>> คลิกรายละเอียด <<
พิธีมอบอาหารสุนัข แมว และสิ่งของพระราชทาน
ณ บริเวณวัดพวงมาลัย อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560
>> คลิกรายละเอียด <<
การอบรมเครือข่ายตัวแทนชุมชนโครงการควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าในแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสงคราม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมวัฒนธรรม
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560
>> คลิกรายละเอียด <<
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรม
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมใหญ๋
ม.2 ตำบลแหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่่ 14 กันยายน 2560
>> คลิกรายละเอียด <<
การอบรมเครือข่ายตัวแทนชุมชนโครงการควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าในแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสงคราม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมอำเภอบางคนที
ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
>> คลิกรายละเอียด <<
กิจกรรมพิธีเปิดโครงการกิจกรรมโรคพิษสุนัขบ้าโลก
พ.ศ. 2560 ณ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่ 15 กันยายน 2560
>> คลิกรายละเอียด <<
การอบรมเครือข่ายตัวแทนชุมชนโครงการควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าในแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสงคราม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
>> คลิกรายละเอียด <<
นางวิไลลักษณ์ กาญจนวัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม
พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน วันพระบิดาแห่ง
ฝนหลวง ประจำปี 2560 ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
ในวันที่่ 14 พฤศจิกายน 2560
>> คลิกรายละเอียด <<
กิจกรรมพิธีเปิดโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในแหล่ง
ท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสงคราม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ณ ศาลา 4 วัดเพชรสมุทรวรวิหาร อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
>> คลิกรายละเอียด <<
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม จัดอบรมโครงการ
ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ณ ศาลาอเนกประสงค์โรงเรียนนวัตกรรม ม.10 ต.วัดประดู่
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่่ 16 พฤศจิกายน 2560
>> คลิกรายละเอียด <<
   
น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ รักษาราชการแทนปศุสัตว์
จังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมฟาร์มม้าอัมพวา
ณ ฟาร์มม้าอัมพวา ต.ปลายโพงพาง
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
>> คลิกรายละเอียด <<
   
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรม
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ร่วมกับ คลินิกเกษตรเคลื่อน ณ วัดดาวโด่งดุสิตาราม
ม.4 ตำบลคลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่่ 14 ธันวาคมน 2560
>> คลิกรายละเอียด <<
   
ตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ณ โรงเรียนในพื้นที่อำเภออัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่่ 20 ธันวาคม 2560
>> คลิกรายละเอียด <<