ภาพข่าวกิจกรรมปศุสัตว์์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรม
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ณ บริเวณวัดดาวดึงษ์ ม.6 ตำบลบางขันแตก
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่่ 12 มกราคม 2560
>> คลิกรายละเอียด <<
   
การฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ หลักสูตร พื้นฐานอาสาปศุสัตว์
ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่่ 17 มกราคม 2560
>> คลิกรายละเอียด <<
   
การฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ หลักสูตร พัฒนาศักยภาพ
อาสาปศุสัตว์ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลบางสะแก
ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่่ 19 มกราคม 2560
>> คลิกรายละเอียด <<
   
การพัฒนาบุคลากร รอบ1/2560
ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
>> คลิกรายละเอียด <<
   
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรม
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ณ บริเวณวัดคลิตส์ใน ม.2 ตำบลบางยี่รงค์
อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
>> คลิกรายละเอียด <<
   
การฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกร smart farmer
ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์เฉพาะด้านการเลี้ยงไก่ไข่
ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่ 6 มีนาคม 2560
>> คลิกรายละเอียด <<
   
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรม
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ณ บริเวณวัดบางบ่อ ม.5 ตำบลบางแก้ว
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่่ 13 มีนาคม 2560
>> คลิกรายละเอียด <<
   
การอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรครบวงจร ในเขตเกษตรโซนนิ่ง โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์เฉพาะด้านการเลี้ยงสัตว์ไก่ไข่
ต. คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่ 7 เมษายน 2560
>> คลิกรายละเอียด <<
   
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรม
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ณ บริเวณวัดภุมรินทร์กุฎีทอง ม.3 ตำบลสวนหลวง
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่่ 20 เมษายน 2560
>> คลิกรายละเอียด <<
   
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรม
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ณ บริเวณวัดภุมรินทร์กุฎีทอง ม.3 ตำบลสวนหลวง
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่่ 15 พฤษภาคม 2560
>> คลิกรายละเอียด <<
   
การอบรมเครือข่ายตัวแทนชุมชนโครงการควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าในแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสงคราม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมวัฒนธรรม
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560
>> คลิกรายละเอียด <<
   
การอบรมเครือข่ายตัวแทนชุมชนโครงการควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าในแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสงคราม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมอำเภอบางคนที
ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
>> คลิกรายละเอียด <<
   
การอบรมเครือข่ายตัวแทนชุมชนโครงการควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าในแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสงคราม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
>> คลิกรายละเอียด <<
   
กิจกรรมพิธีเปิดโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในแหล่ง
ท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสงคราม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ณ ศาลา 4 วัดเพชรสมุทรวรวิหาร อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
>> คลิกรายละเอียด <<
   
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรม
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ณ บริเวณวัดคลองโคน ม.2 ตำบลคลองโคน
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่่ 8 มิถุนายน 2560
>> คลิกรายละเอียด <<
   
การพัฒนาบุคลากร รอบ2/2560
ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560
>> คลิกรายละเอียด <<