หน้าหลัก

ความรู้ด้านปศุสัตว์

ข้อมูลสถิติ

แผนผังเว็ปไซต์

รับสมัครงาน

ติดต่อเรา

วิศัยทัศน์ : เป็นหน่วยงานนำด้านสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายชาติชาย ยิ้มเครือ
ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม










เมนูหลัก
ข้อมูลองค์กร
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนงาน/โครงการ
เอกสารเผยแพร่
ผลงานวิชาการหน่วยงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คลิปวีดีโอ
รวมลิงค์เว็บไซต์
เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์สำนักงานเดิม
รายงานการประชุมประจำเดือน

 

 

 


ประกาศ/กิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
คำรับรองปฏิบัติราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จัดซื้อจัดจ้าง
ภัยพิบัติด้านปศุสัตว์
จุดอพยพสัตว์
สถิติข้อมูลด้านปศุสัตว์
แผนป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติ
การประชาสัมพันธ์
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ


 

 


QR Code

 











จำนวนผู้เข้าชม
Www.free-counter-plus.com
 
เริ่มนับ 1 มกราคม 2559



 




 

 

 

 

 

 

 

 











 

 

 

 






















 




ข่าวประชาสัมพันธ์

>> การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
คลิ๊กรายละเอียด

 

>> การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
คลิ๊กรายละเอียด


>> การชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์
คลิ๊กรายละเอียด


>> รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ Thailand World Rabies Day
Awards 2013 จาก กรมควบคุมโรค ร่วมกับ กรมปศุสัตว์
ที่ผลักดันให้ทุก อปท.ในจังหวัดสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ปลอด
โรคพิษสุนัขบ้าระดับ A ขึ้นไป

 

รายละเอียดที่นำเสนอแล้ว...

 


   



ภาพข่าวกิจกรรมปศุสัตว์

 
การรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ผ่านการรับรองระบบการป้องกันโรค
และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ณ พื้นที่อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่่ 24 สิงหาคม 2561
>> คลิกรายละเอียด <<
ตรวจสถานการณ์น้ำในแม่น้ำแม่กลอง ณ เขตพื้นที่จังหวัด
สมุทรสงคราม
ในวันที่่ 22 สิงหาคม 2561
>> คลิกรายละเอียด <<
ร่วมเป็นเกียรติเปิดร้าน CP PORK SHOP ณ ร้าน CP PORK
SHOP สาขาสมุทรสงคราม ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ่
อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่่ 17 สิงหาคม 2561
>> คลิกรายละเอียด <<
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรม
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
ในวันที่่ 12 สิหาคม 2561
>> คลิกรายละเอียด <<
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรม
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ณ บริเวณวัดบางกุ้ง ม.5 ต.บางกุ้ง อ.บางคนที
จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่่ 9 สิงหาคม 2561
>> คลิกรายละเอียด <<
การประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
>> คลิกรายละเอียด <<
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรม
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา
ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
ในวันที่่ 28 กรกฎาคม 2561
>> คลิกรายละเอียด <<
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรม
ออกหน่วยให้บริการทำหมัน ณ ศาลาอเนกประสงค์
วัดใหม่บางปืน ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่่ 26 กรกฎาคม 2561
>> คลิกรายละเอียด <<
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรม
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ บริเวณวัดบางเกาะเทพศักดิ์
ม.5 ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่่ 24 กรกฎาคม 2561
>> คลิกรายละเอียด <<
การตรวจติดตามเกษตรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
ณ ในพื้นที่อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่่ 19 กรกฎาคม 2561
>> คลิกรายละเอียด <<
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรม
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ณ บริเวณวัดเขายี่สาร ม.1 ต.ยี่สาร อ.อัมพวา
จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่่ 12 กรกฎาคม 2561
>> คลิกรายละเอียด <<
โครงการพัฒนาบุคลากร รอบ 2/2561
ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัว์จังหวัดสมุทรสงคราม
ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561
>> คลิกรายละเอียด <<
การตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
ณ โรงเรียนในพื้นที่ตำบลยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561
>> คลิกรายละเอียด <<
 

รายละเอียดที่นำเสนอแล้ว...

   
   
   
   
   
 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบมาตรฐานปศุสัตว์ระบบตรวจสอบย้อนกลับเว็บเมล์กรมปศุสัตว์ระบบงานกรมปศุสัตว์ระบบจัดเก็บเอกสารกรมปศุสัตว์
ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ระบบงานภายในกรมปศุสัตว์เว็ปไซต์การจัดการความรุ้กรมปศุสัตว์
ระบบกระดานสนทนากรมปศุสัตว์ระบบไอทีกรมปศุสัตว์
specครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ศูนย์รวมข่าวปศุสัตว์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการกรมปศุสัตว์
ศูนย์ข้อมูลการปรุบปรุงพันธ์สุกรแห่งชาติ
กรมหม่อนไหม
ศูนย์อำนวยการขับเคลื่อนไทยเข้มแข็งกรมปศุสัตว์


ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
กรมส่งเสริมการส่งออก

เครือข่ายข้อมูลทางการเกษตร
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรแบละสหกรณ์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนห้องสมุดงานวิจัย ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย วช.ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ












 

 


 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม
เลขที่ 182 หมู่ที่ 3 ถนนเอกชัย ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร. 0-3471-1699 โทรสาร 0-3471-4360 E-mail : pvlo_ssk@dld.go.th